Samverkansnämndens uppgifter

OBS! Ny sida för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland hittas via följande länk: https://www.sll.se/sthlm-gotland

 

Samverkansnämnden har som uppgift att skapa förutsättningar som ger regionens invånare tillgång till sjukvård på lika villkor.

Regionen Stockholm-Gotland är i jämförelse med de övriga fem sjukvårdsregionerna mycket speciell. Landets största sjukvårdshuvudman i samverkan med landets minsta sjukvårdshuvudman (relationen 1 : 30) ger naturligtvis speciella förutsättningar. Till detta kommer det faktum att Gotland är en ö med de kommunikationsproblem som detta medför. Det är uppenbart att frågorna inom regionsamarbetet till stor del kommer att handla om hur den ojämna situationen inom regionen kan hanteras. Dessa frågor är:

1.    hur gotlänningarna får tillgång den specialiserade sjukvård som man inte själva har

2.    hur kunskap och kompetens utvecklas och vidmakthålls

3.    hur samverkan utformas för frågor som man rimligtvis inte själva kan ha resurser för

4.    hur samverkansformer utvecklas som gagnar båda parter

Under år 1993 träffade parterna ett avtal (regionavtalet) som reglerar ett antal grundläggande frågor som hanteras inom regionsamverkan. Avsikten var att skapa ett plattform, för att sedan successivt precisera samverkansområden.

Under slutet av 1996 tog Samverkansnämnden beslut om en region Stockholm-Gotland. Samverkansområden och inriktning har dokumenterats i ett avtal som undertecknats av parterna. Avtalet har därefter lagts som bilaga till det gällande regionavtalet.