Arbetsordning

OBS! Ny sida för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland hittas via följande länk: https://www.sll.se/sthlm-gotland

 

§ 1
Samverkansnämnden utser inom sig 1:e och 2:e vice ordförande, varav en från Gotlands kommun, att tjänstgöra under aktuell mandatperiod.

§ 2
Samverkansnämnden kan erbjuda de politiska partier inom Stockholms läns landsting och Gotlands kommun, som inte ingår i nämnden, att vardera utse en representant som adjungerad i nämnden.

§ 3
Samverkansnämnden sammanträder på det ställe och de tider som nämnden bestämmer och dessutom så ofta ordföranden finner det nödvändigt eller då minst två ledamöter gör framställning därom.

§ 4
Kallelse till Samverkansnämndens möten ska sändas ut minst två veckor före mötet.

§ 5
Vid Samverkansnämndens samtliga möten ska föras protokoll, som ska före-ligga klara för justering senast två veckor efter att mötet hållits.

§ 6
Som en del av sin uppföljning bör Samverkansnämnden årligen till mötet i december presentera en sammanfattning/årsberättelse över pågående sam-verkan inom de olika samverkansområdena.

§ 7
Samverkansnämnden fastställer handlingsplan/budget för sin egen verksam-het på basis av underlag/förslag, som parterna inkommer med inom tid som parterna bestämmer.

§ 8
Samverkansnämnden anlitar erforderlig expertis enligt de villkor och de öv-riga bestämmelser som nämnden fastställer och inom ramen för fastställd budget.

§ 9
Respektive huvudmans regler för arvoden, rese- och traktamentsersättning, representation etc tillämpas.